Forældertrafikvurdering

Hvad undersøges?

En kvalitativ spørgeskemaundersøgelse rettet til forældre til børn/elever på skoler og daginstitutioner. Undersøgelsen er udviklet til at tage en hurtig temperatur på transporten mellem hjem og daginstitution/skole. Der afdækkes eksempelvis transportmiddelvalg, vurdering af de trafikale forhold, oplevet tryghed samt barrierer for grøn og aktiv transport.

Undersøgelsen kan stå alene, men anbefales som et supplement til en Transport- og Tryghedsundersøgelsen, da der derigennem skabes yderligere opmærksomhed på relevansen af at deltage. Såfremt undersøgelsen gennemføres som ”stand alone” kan TransportLaboratoriet tilbyde initiativer, der vil højne svarprocenten.

 

Hvad kan undersøgelsen bruges til?

Der er tale om en målrettet borgerhøring, der giver indsigt i ønsker, behov og barrierer i relation til sikker, sund og grøn transport mellem hjem og daginstitution/skole. Undersøgelsen anvendes både til at understøtte visioner/politikker/strategier/handleplaner samt til at prioritere og målrette fremtidige indsatser.

 

Hvordan foregår dataindsamlingen?

Der sendes et link spørgeskemaet igennem Aula eller lignende forældreintra, hvor forældrene også oplyses om hvorfor det er vigtigt at deltage. De efterfølgende dage sendes yderligere 2 påmindelser for at højne svarprocenten. Et samarbejde med skolerne og daginstitutionerne forudsættes til denne metode. Til gengæld betyder det, at der nås ud til samtlige forældre. TransportLaboratoriet udformer informationsskrivelser og varetager kontakten til de deltagende institutioner.

Undersøgelsen kan gennemføres det meste af året, men er mest relevant udenfor de længere ferieperioder.

 

Hvilket produkt bliver udarbejdet?

Produktet er en rapport med de primære resultater samt et regneark med alle grunddata. Forældrenes kommentarer fra fritekstfelterne medfølger, hvor bl.a. opfattelsen af specifikke navngivne steder i trafikken ofte omtales. Det er yderligt muligt at få denne oparbejdet i et appendiks.

Har kommunen fået foretaget undersøgelsen mere end en gang, vil rapporten kunne indeholde gentagne målinger, og give anledning til at kortlægge udviklingen i kommunen.

 

Hvad koster undersøgelsen?

Forældertrafikvurdering er en prisvenlig undersøgelse at gennemføre, da det er muligt at basere den på spørgsmål som TransportLaboratoriet allerede har ophavsretten til. Desuden er ressourceforbruget ifm. logistik, dataindsamling og analyse optimeret.

Prisen udregnes med udgangspunkt i en grundpris for kommunen, som er baseret på antallet af skoler/institutioner i kommunen. Dertil kommer et mindre beløb pr. adresse til at gennemføre dataindsamlingen. Kontakt os for at høre mere om prisen for jeres kommune.